Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Медицински сгради 2010: МБАЛ Свети Пантелеймон, град Плевен

инвеститор:
Прометей - ЕА ООД - Елиза Георгиева

 

архитект:
арх. Мария Стоянова, арх. Володя Стоянов & Унистрой-проект ООД

 

изпълнител:
Карина - 5 ООД & Електра 94 ООД

 

конструктор:
Илия Петков Йотков

 

адрес:
Плевен ул. Трите бора № 24

           

 

А. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКАТА И ИЗХОДНИ ДАННИ

 

Инвеститорът на обекта е разработил подробно задание за проектиране, залегнало в работната програма на проекта. При разработването на част "медицинска технология " са ползвани и архитектурни подложки в н 1:5 0 ,както и информация за предварително изясненото по вид и технологични характеристики медицинско оборудване и битово обзавеждане.

 

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН и ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ще се разполага в УПИ XVII,667.960, кв.7 10289а -гр.Плевен.

 

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН и ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ще се учреди на основание чл.9/1/ и чл.23/2/ от закона за лечебните заведения, обнародван в ДВ бр.62 от 09.07.1999 г ,като дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ЗЛЗ и нормативните актове на МЗ, отнасящи се до дейностите в лечебните заведения. Сградата е с обособени ,съгласно функционалните изисквания и теренни дадености самостоятелни входове за болни ,персонал и стопанско обслужване.

 

Вертикалната комуникация е обезпечена от стълба и един болничен асансьор и хидравлична рампа до подземното ниво с паркоместа.
За автомобилното обслужване са осигурени паркоместа. Теренът е с добре развита транспортно-комуникационна система.

 

Обектът е решен на девет нива.

 

На най-долно подземно ниво са разположени подземен гараж със седем паркоместа и обособени помещения за котел, главно разпределително табло, склад и машинно на асансьора.

 

На следващото ниво се развиват лекарски кабинети на ОПЛ от медицинския център, складови помещения, санитарни възли за пациенти и персонал, както и подхода на хидравличната рампа.

 

На следващото ниво са разположени процедурни помещения на отделението по физиотерапия, сауна и тангентор, лекарски кабинет и помещение за Ядрено-магнитен резонанс.

 

На горното /входно/ ниво се разполагат чакалня с регистратура,лекарски кабинети от медицинския център,манипулационна и гипсовъчно, както и кафене-закусвалня.

 

На ниво 2.85 намира мястото си отделението по физиотерапия и рехабилитация с 21 легла, разпределени в болнични стаи с по едно, две и три легла и общ санитарен възел. Две от стаите са със собствен хигиенен възел. Към това отделение има и лекарски кабинет, сестрински пост , манипулационна и чистачно.

 

На ниво 5.70 се разполагат отделения по ревматология и неврология с общо 22 легла,разпределени в болнични стаи с по 2 и 3 легла и общ хигиенен възел. Две от стаите са със собствен хигиенен възел. Към това отделение има и лекарски кабинет, сестрински пост и чистачно.Поради ограничената площ трите отделения ще ползват обща манипулационна, разположена на долното ниво.

 

На нива 8.50 и 11.40 е развито отделението по ортопедия и травматология с 33 легла, разпределени в болнични стаи с по едно, две и три легла и общ санитарен възел. Четири от стаите са със собствен хигиенен възел. Към това отделение има и лекарски кабинет, сестрински пост, превързочна , гипсовъчно и чистачно.

 

На ниво 14.25 се разполагат складови помещения, обслужващи болницата.
Храната ще се приготвя по утвърдена рецептура извън лечебното заведение и ще се доставя под формата на кетеринг.Депото за получаване на храна е разположено в съществуващата сграда на СБАЛОТХС Свети Панталеймон.

 

Разделното събиране на отпадъци /битови, болнични, опасни и хирургични / е организирано в специално обособени помещения , разположени в съществуващата сграда.

 

Болничните, опасните и хирургичните отпадъци ще се изнасят през отделен вход на специална площадка извън болницата.

 

Опасните хирургични отпадъци да се изгарят в инсенератор на друго болнично заведение.

 

Труповете на болни, починали в болницата ще се диагностицират в паталого-анатомично отделение ,развита на територията на друго лечебно заведение –по договорИнженерното обслужване на клиниката да бъде напълно автономно по отношение на електро, водо и топло потреблението.

 

Съгласно изискванията за операционна дейност ще бъдат осигурени два самостоятелни източника на ел.енергия.При аварийни ситуации да се ползва резервен агрегат. Отоплението ще се осигурява автономно,като за целта се проектира котелно.

 

Болничните стаи са с общи санитарни възли.Само за VIP стаите са предвидени индивидуални хигиенни възли. При постъпване и изписване болните минават през задължителна санитарна обработка в хигиенните възли към клиниката.

 

Храненето на болните е по болничните стаи. Храната се доставя като кетерингова услуга до клиниката.След консумация хранителните отпадъци си събират разделно в полиетиленови торби .

 

Хирургичните отпадъци, които са условно класифицирани като опасни са събират в херметично затворени пвц контейнери ,временно се складират в специално помещение и се изнасят по график извън клиниката по. договор с общински служби по чистота.
Всички болнични стаи са свързани със сигнално-повиквателна система със сестринския пост.Осигурени са достатъчен брой постове за външни и вътрешни телефонни връзки.Ежедневно и без ограничение се допуска свиждане.

 

Въведена е безхартиена технология на работа, като документалното обслужване е с персонални компютри.Във всички работни помещения са монтирани персонални компютри ,през които става въвеждане и обмен на информация. Конфиденциалността на информацията е осигурена чрез даване на всеки пациент на индивидуален номер и филтриране на информацията от PC чрез използване на пароли. Сигурността на обекта се обезпечава със COT.На контактните пунктове и зони са монтирани камери за наблюдение.

 

В графичната част на проекта по медицинска технология е дадена основната част от оборудването и битовото обзавеждане.

 

Не е приложена стойностна сметка поради пазарната конюнктура на цените на апарати ,мебели ,вариращи в широки граници.

 

Изготвено е технологично задание за проектиране на всички специалности.Предвиденото технологично оборудване е с максимално натоварване от 2 00 кг/м.кв. БХТПБ

 

При разработването на проекта са спазени основните изисквания на действащите в момента правилници,норми и наредби, валидни за проектирането на здравни заведения.

 

3.1.Закон за народното здраве /обн.ДВ бр. 12/1997 г/

3.2.Закон за лечебните заведения / обн. ДВ бр. 62 от юли 1999 г

3.3.Хигиенни изисквания към помещенията на медицински, стоматологичния, медико-стоматологичния и диагностично-консултативния центрове и медико-техническите лаборатории и за осигуряване на противоепидемичен режим в тях.

3.4.Наредба № 1 на МЗ от 27.04. 2000 г за критериите, показателите и методите на акредитация на лечебните заведения за болнична помощ и диагностично-консултативните центрове.

3.5.Наредба № 2 9 на МЗ от 23.11.1999 г за основните изисквания на които трябва да отговаря устройството,дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ ,диспансерите и домовете за медико-социални грижи /обн.ДВ бр.108/1999г/

3.6.Медицински стандарти по физиотерапия и рехабилитация

3.7.Медицински стандарт по "ревматология”

3.8. Медицински стандарт по"неврология "

3.9.Норми за проектиране на болнични заведения от общ
тип и амбулаторно-поликлинични заведения БСА кн.7/1987г.

 

По отношение на своите функции обектът не замърсява околната среда.Той не предизвиква отделяне на шум,вибрации над ПДК нито отделяне на вредни вещества в
атмосферата.

 

За технологичното оборудване като мярка за електро безопасност е предвидено предпазно зануляване и заземяване.

 

Персоналът работещ в болницата е инструктиран по БХТПБ и се осигурява с необходимите санитарно-хигиенни документи.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии