Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Законови промени: Удължават срока за пререгистрация на фирмите до 30 юни 2011 година

Всички еднолични търговци (ЕТ) и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30 юни 2011 г., не са поискали пререгистрация, няма да бъдат пререгистрирани служебно, както предвиждаше уредбата до сега.
Това е записано в проектопромените в Закона за търговския регистър, които бяха гласувани на днешното правителствено заседание.

 

Ако тези юридически лица не се пререгистрират до изтичането на новия срок, едноличните търговци ще бъдат заличени, защото отговарят с цялото си имущество като физически лица за задълженията, които са поели като търговци. Клоновете ще бъдат закрити. Фирмените им дела ще бъдат архивирани и съхранявани от окръжните съдилища.

 

По силата на закона, от 1 юли 2011 г., се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в законоустановения срок. Преди предстоящите промени, досегашния срок за пререгистрация бе до 31 декември 2010 година.

 

Новите законови промени гласят, че Агенцията по вписванията ще оповести на електронната си страница списъка на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, както и списъка на търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрирация в законоустановения срок.
С обявяването на тези списъци всички държавни учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите се считат за уведомени.

 

Всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в търговския регистър, ще се подават само по електронен път за акционерните дружества и командитните дружества с акции.

 

Промените в закона целят още удължаване сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети. Предвидените нови срокове се налагат от практиката, посочват от правителствената информационна служба.

 

В законопроекта е предвидена защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в търговския регистър се оповестяват без тази информация.
Изключение прави информацията, за която със закон се изисква да бъде оповестена.

 

Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни на търговския регистър. Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.
Предлага се лицето, което иска достъп до архивната информация по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, осигуряващ му уникална парола или с документ за самоличност.

 

С измененията се създава възможност за всяко заинтересовано лице да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък, при условие, че е в състояние да осигури средства за извършване на ликвидацията, които в последващ момент се предвижда да му бъдат възстановени.

 

На основание заявлението за пререгистрация и обявяване в ликвидация Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава ликвидатор и определя срока за приключване на ликвидацията.

 

За да се даде възможност на кредиторите на търговците да реализират своите вземания от имуществото на прекратеното дружество, е необходимо да се премине през ликвидационно производство, подчинено на уредбата, съдържаща се в Търговския закон.
Предвижда се разноските за производството по ликвидация да са за сметка на търговеца. Счита се, че въведената с измененията уредба на закона ще осигури ефективен процес по ликвидацията на дружествата или в къси срокове ще се установи какво е действителното състояние на дружеството.

 

С допълнението на чл. 40 от Закона за счетоводството се предвижда поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети от съответните търговци.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии