Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Топката е във вас г-н Плевнелиев!

На 22.06.2010г. е подадено Искане до министър Плевнелиев. Искането касае разпореждания, които са по закон от компетенциите единствено и само на един министър на регионалното развитие и благоустройството.

 

1. Отмяна или обявяване за нищожни на разрешения за строеж по Алея първа №№ 134, 135, 136, 137 и 138 от 03.05.2010 г., издадени от главния архитект на Община Варна.

2. Отстраняване на главния архитект на Община Варна.

3. Отстраняване на директора на РДНСК Варна.

4. Наказания за лицата, отговорни за непривеждането до 01.01.2010 г. на действащия ОУП и нереализирания ПУП от 2002 г. в съответствие с нормите на чл.10, 11 и 12 от ЗУЧК.

5. Сезиране на компетентната прокуратура за извършени престъпления по чл.282 ал.3 от НК от длъжностни лица с отговорно служебно положение в Община Варна, Областна администрация Варна, РДНСК Варна, ДНСК, АГКК, БАИ, МРРБ.

6. Сезиране на компетентната прокуратура за подаване на протест до Административен съд - Варна с искане за обявяване за нищожна на Заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г., с която Областният управител на област Варна е определил купувача на незаконно продадената земя или за присъединяване към аналогичното оспорване по адм. дело № 2977 /2009 г. на същия съд.

7. Подаване от министъра на МРРБ на граждански иск за обявяване за нищожен на договора за продажба на непродаваема земя изключителна държавна собственост, с оглед защита върховенството на закона и обществения интерес.

 

В казуса с издадените от главния архитект на Община Варна на „Холдинг Варна” АД пет разрешения за строеж (РС) за проекта „Алея първа” се забелязват също толкова драстични нарушения на законови и морални норми, колкото и при подготовката в МРРБ на извършената от областния управител продажба на непродаваемата земя, изключителна държавна собственост (ИДС).

 

Из текста на Искането:

 

I. ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА за нарушенията е конфликтът на интереси.
 
Ето защо е изненадващо Вашето становище, изразено по време на

парламентарния контрол на 19.03.2010 г., че тези горепосочени данни не представлявали съществени нарушения по сделката за проекта „Алея първа”.

 

II. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ - коментар.
 
От писмото става ясно, че в действителност УПИ VI е клифовият бряг на Варна и именно той е продаден. Става ясно, че министърът е разрешил строителството на хотели при условията на заповед, забраняваща такова строителство.

 

III. ВЪПРОСИ, касаещи законосъобразността и валидността на ПУП.
 

Въобще има или няма ПУП? Според кмета, министъра на МРРБ и страните по договора за продажба, този ПУП е валиден и действащ, въпреки че е одобрен при наличието на забраната от 1997 г.

В приложените към договора за продажба две оценки от лицензирани оценители е отбелязано, че няма изработен ПУП за терена и той е с "неясна перспектива". Освен, че тези така определени оценки са довели до многократно занижаване на реалната цена на терена,

покрай тях възниква и следният резонен въпрос:

Има или няма действащ ПУП, върху който да се издават разрешения за строеж?

В протокола за одобряване на ПУП от 2002 г. и ПУП-план извадка от него е записано „строителство при спазване на Закона за концесиите и Закона за държавната собственост”. Предписанието за допускане на плана-извадка визира територията като отдадена на концесия с договор на МРРБ. Както вече беше споменато, УПИ VI представлява стръмен клифов бряг. Ако е провеждано обществено обсъждане на този ПУП, обществената нагласа е била за строежи на обекти върху непродаваемата държавна земя, от които държавата ще има изгода.

Твърди се, че терените вече са частни. Но дали е морално и законно ПУП от 2002 г., одобрен за имоти ИДС, да се прилага върху частни терени през 2010 г.? И дали законно и валидно са станали частни?

 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ за незаконосъобразност на РС.
 
1. Разрешенията са издадени преждевременно под условие строителната площадка да бъде открита едва след укрепването на стръмния клифов бряг. Те не могат да се считат за влезли в сила поради наличието на отлагателно условие в тях. Поначало ЗУТ не предвижда възможност за издаване на разрешение за строеж, което да е обвързано с условие, отнасящо се за друг строеж в друг УПИ. Главният архитект не е оправомощен да издава такива разрешения, а издадените следва да се обявят за нищожни.

 

Ето защо срокът по чл.156 изр.1 предл.2 от ЗУТ въобще не е започвал да тече и разрешенията за строеж не са влезли в сила. Те ще подлежат на отмяна до изтичането на седемдневния срок от уведомяването на РДНСК за издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на брегоукрепителните съоръжения, за каквито все още липсва дори проект.

 

3.
Съгласно § 10 от ПРЗ на ЗУЧК изпълнението на закона се възлага на министъра на МРРБ. Следователно, негово е задължението да се погрижи за контрола и привеждането на ОУП и ПУП в съответствие с § 4 и § 5, както и с чл.10, 11, 12 и 21 от ЗУЧК в срок до 01.01.2010 г., което и до днес не е сторено.
 
4. Съгласно чл.148 ал.9 предл.2 от ЗУТ в РС трябва да се впишат всички условия по изпълнението на строежа. Част от тези условия са застроената площ, етажността и разгънатата застроена площ. Във визираните РС тези данни липсват. Това разбира се не е случайно, а е извършено навярно с цел да се прикрият от обществото нарушенията на ЗУЧК.

Нарушенията на ЗУЧК остават прикрити и за Камарата на архитектите в България. Както става ясно от тяхно писмо изх. № ВН-К-153 от 14.06.2010 г., техният представител не е присъствал на заседания на ЕСУТ по ЗУЧК при община Варна, на които да са одобрявани инвестиционни проекти за строителство на сгради от проекта „Алея първа” (което присъствие е задължително по ЗУЧК). Също така община Варна не е изисквала становище от експерта на КАБ - арх. Вл. Попов. По тази причина в КАБ въпросът въобще не е обсъждан.

 

5. Разрешенията са издадени в полза на лице, което не е титуляр на вещни права за имотите, в които са предвидени строежите, тъй като земята, върху която следва да бъде извършено строителството съгласно РС е ИДС по смисъла на чл.18 ал.1 предл.2 от Конституцията на РБ, за която има издадени актове за ИДС № 603 и № 604 от 17.05.2000 г. и № 606 от 13.06.2000 г. Ето защо територията е била отдадена на концесия.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии