Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Издаването на технически паспорти за жилищни сгради

 

В поредица от статии ще обърнем внимание на темата. В следващи броеве ще публикуваме закона и как точно ще изглежда паспорта.

 

Издаването на технически паспорти за жилищни сгради е заложено в Европейската директива за сертифициране на сградите. Според нея, след присъединяването ни към Европейския съюз, всички държави членки трябва да приведат своите закони в съответствие с нея.

 

В брой 7 на ДВ от 23.01.2007 г. бе публикувана Наредба № 5 за техническите паспорти на сградите и съоръженията към ЗУТ. Влизането  в сила на наредбата обаче е със задна дата. Тези паспорти са задължителни от 01.01.2007 г. Според тази наредба техническият паспорт става един от най- важните строителни документи. В него се описват всички технически и експлоатационни характеристики на обекта. Към всяка сграда има ред изисквания за строителната конструкция, сеизмична устойчивост, безопасност при пожар, енергийна ефективност, опазване на околната среда, безопасна експлоатация и т.н.

 

В паспорта се посочва - до каква степен обекта отговаря на тези изисквания. Документа се поддържа през целия експлоатационен живот на сградата, тъй като в него се отразяват всички основни и текущи ремонти, изменения или подобрения.

 

Държавните и общински органи вече приемат новопостроени сгради или съоръжения само ако имат технически паспорт. По сложно стои въпроса със старите сгради и съоръжения, които трябва да се обследват и за които трябва да се издадат паспорти.

 

Има много въпроси по които до този момент няма яснота. Един от най – важните: Колко ще струва това обследване на собствениците?

 

Спрягат се цени от порядъка 1,50 лв. за 1 кв. м.

 

Другия важен въпрос: Каква полза имат собствениците от всичко това?

 

Ползата за собствениците е спорна. Не е така обаче за общинските и държавни органи. Чрез регистъра на техническите паспорти те получават пълна и изчерпателна информация за сградния фонд, за сметка на собствениците.

 

Открит остава следния въпрос: Кой и как ще използва тази информация?

 

Другата институция която е облагодетелствана е банковата. Улеснява се работата при ипотекиране и оценяване на имот.

 

И тук изниква поредния въпрос: Доколко верни ще бъдат тези документи? Каква е гаранцията, че данните в паспорта ще бъдат реалните и  няма да бъдат завишени или неверни. По селата голяма част от сградния фонд не отговаря на новите изисквания, а това означава ли че цените на имотите там ще бъдат занижени?

 

Мненията за този документ са противоречиви. Кметовете на населените места трябва да проведат кампании за информирането на населението по прилагането на тази наредба. Има поставен краен срок: До 31 декември 2016 г. да бъде сертифициран целия сграден фонд, който е разпределен в пет  категории.

 

Контрол по изпълнението на наредбата ще осъществява ДНСК. Голяма е вероятността да се получи хаос в последния момент, каквато е традицията у нас.

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ

 

ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

 

Издадена от Министерството на регионалното развитие и

 

благоустройството

 

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.

 

Глава първа.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 

1. обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите (сградите и

 

строителните съоръжения);

 

2. редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на

 

техническите паспорти;

 

3. редът за извършване на обследването на строежите;

 

4. сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории

 

строежи.

 

(2) При съставянето, регистрирането и съхраняването на техническите паспорти

 

на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на §

 

5, т. 63 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се спазват изискванията на тази

 

наредба, както и специалните изисквания, определени с инструкция на министъра на

 

отбраната и министъра на вътрешните работи.

 

(3) При съставянето, регистрирането и съхраняването на техническите паспорти

 

на обектите на техническата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 ЗУТ, за които има

 

нормативни изисквания и образци за съдържанието на техническите паспорти, се

 

спазват изискванията на тази наредба, както и изискванията на специалните

 

подзаконови нормативни актове и документи за тези обекти.

 

(4) Техническите паспорти на съществуващи строежи - паметници на културата,

 

се съгласуват с Националния институт за паметниците на културата.

 

Чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:

 

1. за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;

 

2. за съществуващ строеж - след проведено обследване по реда на глава трета;

 

3. след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на

 

съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и

 

монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж

 

съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ - преди въвеждането му в експлоатация.

 

(2) В техническия паспорт се отразяват всички u1087 промени в характеристиките на

 

строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване,

 

реконструкция или ремонт.

 

(3) Не се съставя технически паспорт на строеж, който е:

 

1. допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели

 

VII и VIII от ЗУТ;

 

2. незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;

 

3. без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен

 

план.

 

(4) За строежите по ал. 3, т. 3 технически паспорт може да се състави по

 

желание на собствениците.

 

Чл. 3. (1) Техническият паспорт се съставя за целия строеж.

 

(2) Техническият паспорт може да се съставя и за отделни етапи (части) на

 

строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при

 

условията и по реда на чл. 152, ал. 2 ЗУТ.

 

(3) След завършване на строежа съставените технически паспорти за отделните

 

етапи (части) се обединяват в един паспорт.

 

Глава втора.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ

 

Раздел I.

 

Обхват и съдържание на техническия паспорт на строежа

 

Чл. 4. (1) Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:

 

1. част А "Основни характеристики на строежа";

 

2. част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на

 

ремонти";

 

3. част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация".

 

(2) Техническият паспорт на строеж получава регистрационен номер, който за

 

сградите и самостоятелните обекти в сгради при наличие на одобрена кадастрална карта

 

съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра.

 

Чл. 5. (1) Част А "Основни характеристики на строежа" съдържа следните

 

раздели:

 

1. раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните

 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления

 

имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на

 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта

 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени

 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията -

 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен

 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на

 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за

 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на

 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168,

 

ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на

 

строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;

 

2. раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който

 

включва следните реквизити:

 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ,

 

застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни,

 

полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни

 

отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.;

 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни,

 

надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.);

 

функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна

 

способност, налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни

 

показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа;

 

3. раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните

 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените

 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда или строително

 

съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите

 

нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно:

 

вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността,

 

сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост

 

(огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и

 

околната u1089 среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, канализация,

 

оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.),

 

граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради,

 

еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и

 

др., стойността на енергийната характеристика, изразена в годишно количество

 

потребна енергия, първична енергия, в екологичен еквивалент, коефициенти на

 

топлопреминаване на сградните ограждащи елементи, елементи на осигурената

 

достъпна среда и др.;

 

4. раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или

 

документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа,

 

изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат

 

(паспорт) за енергийна ефективност, сертификат за пожарна безопасност, декларации за

 

съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни

 

продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.;

 

5. раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали

 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на

 

консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на

 

лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност,

 

данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и

 

удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на

 

строежа.

 

Чл. 6. Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на

 

ремонти" съдържа следните позиции:

 

1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на

 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

 

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и

 

график за изпълнение на неотложните мерки;

 

3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане,

 

преустройство и реконструкция на строежа;

 

4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции

 

и елементи на строежа.

 

Чл. 7. Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" съдържа

 

следните позиции:

 

1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на

 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението,

 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди,

 

плочи и др.;

 

2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа,

 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и

 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата

 

и съоръжението;

 

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от

 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от

 

падащи предмети от покрива или фасадата и др.;

 

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и

 

системите;

 

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните

 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.;

 

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

 

Чл. 8. Техническите паспорти се съставят по примерен образец съгласно

 

приложението.

 

Раздел II.

 

Ред за съставяне на техническия паспорт

 

Чл. 9. (1) Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на

 

техническите паспорти.

 

(2) При съсобственост на строежа възлагането по ал. 1 може да се извърши от

 

някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда

 

на § 2 ЗУТ (при смесена собственост - държавна и/или общинска и/или на физически

 

лица, и/или на юридически лица).

 

Чл. 10. (1) Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални

 

екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на

 

магнитен носител.

 

(2) Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа.

 

Технически паспорт на нов строеж

 

Чл. 11. (1) Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория

 

се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл.

 

168, ал. 6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от

 

техническия ръководител след завършване на СМР.

 

(2) По реда на ал. 1 се съставя и технически паспорт в случаите на

 

пристрояване, надстрояване, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или

 

промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него.

 

Чл. 12. Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на

 

разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

 

Чл. 13. (1) Основа за съставяне на техническия паспорт на нов строеж е

 

окончателният доклад на консултанта - за строежите от първа до четвърта категория, а

 

за строежите от пета категория - констативният акт за установяване на годността за

 

приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, с които се доказва съответствието на

 

строежите със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.

 

(2) Резултатите от установеното съответствие в необходимия обем се включват

 

в съдържанието на техническия паспорт.

 

Технически паспорт на съществуващ строеж

 

Чл. 14. (1) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа

 

на резултатите от обследването и оценката на строежа, които се извършват по реда на

 

глава трета.

 

(2) По реда на ал. 1 се съставя и технически паспорт в случаите на основно

 

обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна

 

на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му

 

в експлоатация.

 

(3) Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след

 

въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно

 

обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които

 

не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа по

 

чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, се отразяват в техническия паспорт, съставен по реда на ал. 1 и 2.

 

Раздел III.

 

Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация на

 

техническия паспорт на строежа

 

Чл. 15. (1) Оригиналните екземпляри на техническия паспорт на строеж,

 

съставени по реда на глава втора, раздел II, се предоставят, както следва: по един на

 

възложителя (собственика) на строежа и на органа, издал разрешението за строеж, в 3-

 

дневен срок. Когато разрешението за строеж е издадено от орган по чл. 5, ал. 7 ЗУТ,

 

екземпляр от техническия паспорт на строежа се предоставя и на органа по чл. 5, ал. 5

 

ЗУТ.

 

(2) Техническите паспорти на строежите по чл. 2, ал. 1 се предоставят на:

 

1. главния архитект на общината (района) по местонахождението на строежа;

 

2. областния управител - за строежите с обхват и значение за повече от една

 

община;

 

3. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за строежите с

 

обхват и значение за повече от една област и за строежи с национално значение.

 

Чл. 16. (1) Органите по чл. 5, ал. 5 и 7 ЗУТ поддържат архив и водят регистър на

 

издадените технически паспорти.

 

(2) Органите по ал. 1 са длъжни в 3-дневен срок от предоставянето на

 

техническия паспорт да го впишат в регистъра.

 

Чл. 17. (1) Собственикът на строежа е длъжен да съхранява отговорно

 

техническия паспорт и да спазва всички предписания по части Б и В.

 

(2) Собственикът предоставя копия от техническия паспорт, заверени от лицата,

 

които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на

 

Националния институт за паметниците на културата - в случаите, когато сградите са

 

обявени за паметници на културата.

 

Чл. 18. Органите по чл. 5, ал. 5 и 7 ЗУТ съхраняват техническия паспорт на

 

строежа към архива на строителните книжа, издадени за същия строеж.

 

Чл. 19. Актуализираните технически паспорти (включително и докладите на

 

лицата, извършили актуализацията) се предоставят, съхраняват и регистрират по реда

 

на чл. 15 - 18 и се добавят към архивираните строителни книжа.

 

Глава трета.

 

ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ

 

Чл. 20. (1) За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се

 

извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с

 

изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ.

 

(2) Обследване на съществуващ строеж освен в случаите по ал. 1 може да се

 

извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по

 

искане на контролните органи.

 

Чл. 21. Обследването включва:

 

1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните)

 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези,

 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

 

2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по

 

разделите на част А от техническия паспорт;

 

3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на

 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1;

 

4. разработване на мерки;

 

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването.

 

Чл. 22. Действителните технически характеристики на строежа се установяват

 

чрез:

 

1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;

 

2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация;

 

3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се

 

видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);

 

4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с

 

измервания, пробни натоварвания и др.).

 

Чл. 23. (1) Действителните технически характеристики на строежа и

 

сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.

 

169, ал. 1 - 3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от

 

неговото предназначение.

 

(2) Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или

 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ се състои в

 

провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените

 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на:

 

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от

 

действащите нормативни актове;

 

2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането _________и

 

експлоатацията на строежа;

 

3. степента на риска за настъпване на аварийни събития;

 

4. опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в

 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;

 

5. технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната

 

значимост при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на

 

строежа.

 

Чл. 24. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки

 

за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и

 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на

 

строежа.

 

Чл. 25. (1) Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 -

 

4 ЗУТ.

 

(2) Обследването започва с подписване на договор за възлагане между

 

собственика и лицата по ал. 1.

 

(3) Обследването завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне

 

на техническия паспорт.

 

Чл. 26. Собствениците на строежа съставят график за изпълнение на посочените

 

в доклада мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа в съответствие

 

с действащите нормативни актове.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 

1. "Нов строеж" е:

 

а) строеж, за който е издадено разрешение за строеж след 1 януари 2007 г.;

 

б) строеж, който е разрешен преди 1 януари 2007 г., до влизане в сила на тази

 

наредба не е въведен в експлоатация по законоустановения ред и срокът на действие на

 

разрешението за строеж не е изтекъл.

 

2. "Съществуващ строеж" е:

 

а) строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба;

 

б) строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени

 

изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;

 

в) незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието

 

си по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. (1) Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна и

 

общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.

 

(2) Техническите паспорти u1085 на съществуващи строежи, с изключение на

 

строежите по ал. 1, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

 

1. от първа категория - до 31 декември 2008 г.;

 

2. от втора категория - до 31 декември 2010 г.;

 

3. от трета категория - до 31 декември 2012 г.;

 

4. от четвърта категория - до 31 декември 2014 г.;

 

5. от пета категория - до 31 декември 2016 г.

 

(3) За съществуващите строежи по ал. 1 и 2, на които по време на

 

строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1

 

септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на

 

наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на

 

строежа по глава трета, ако:

 

1. лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът

 

съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за

 

ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

 

2. техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на

 

наредбата.

 

(4) Областните управители и общинските съвети одобряват график за

 

изработване на техническите паспорти на строежите по ал. 1 и заявяват необходимите

 

разходи за утвърждаване със Закона за държавния бюджет за съответната година,

 

съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети.

 

(5) След изтичане на сроковете по ал. 2 кметът на общината възлага съставянето

 

на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните

 

собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист

 

за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

 

(6) Кметовете на общини в сроковете по ал. 2 ежегодно организират

 

разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за

 

изработване на технически паспорти на строежите. В началото на последната година от

 

определения срок по ал. 2 кметът на общината издава предписание до всеки собственик

 

на строеж, за който не е съставен технически паспорт.

 

§ 3. До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри u1085 на дадена

 

територия данните за местоположението на сградата (планоснимачен номер, местност и

 

номер на имот, квартал и парцел) в техническия паспорт се взимат от плановете и

 

картите, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна

 

република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за

 

собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на

 

собствеността върху горите и земите от горския фонд.

 

§ 4. Органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно

 

своята компетентност осъществяват контрол по изпълнението на наредбата.

 

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 176а, ал. 6 ЗУТ.

 

§ 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното

 

развитие и благоустройството.

 

§ 7. Методическите указания за извършване на обследване на сгради, в т.ч.

 

образци на таблици за документиране на резултатите, както и за правилата и методите

 

за установяване съответствието на техническите характеристики на строежите с

 

изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ се издават от министъра на регионалното развитие

 

и благоустройството.

 

Приложение към чл. 8

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

 

рег. № ................... от ................... г.

 

на строеж:

 

................................................................................................

 

...............................................................................................................

 

.................

 

находящ се във: ....................................................

 

(населено място, община, област, кадастрален район, номер на

 

поземления имот)

 

...............................................................................................................

 

.....

 

Рег. № ...........

 

Част А "Основни характеристики на строежа"

 

Раздел I "Идентификационни данни и параметри"

 

1.1. Вид на строежа:

 

............................................................................

 

(сграда или строително съоръжение)

 

1.2. Предназначение на строежа:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.3. Категория на строежа:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.4. Идентификатор на строежа:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

№ на кадастрален район:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

№ на поземлен имот:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

№ на сграда:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

строително съоръжение:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Когато липсва кадастрална карта:

 

планоснимачен №:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

местност: ............... № на имот: ............

 

квартал: ................ парцел: .................

 

1.5. Адрес:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(област, община, населено място)

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

 

1.6. Година на построяване:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.7. Вид собственост:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(държавна, общинска, частна, друга)

 

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на

 

експлоатацията, година на извършване.

 

1.8.1. Вид на промените:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно

 

обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

 

1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж):

 

1.8.2.1. Вид на промените:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ,

 

текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 ЗУТ)

 

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.9. Опис на наличните документи:

 

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: ......................................,

 

на .......................................................................... г.

 

1.9.2. Разрешение за строеж №

 

...............................................................................................................

 

....................

 

от ...................................................................................................... г.,

 

издадено от

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на

 

....................................................................................... г.

 

от ........................................................................................., вписана

 

с/на .............................................................. г.

 

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в

 

............................................... и заверена на ................................... г.

 

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на

 

........................................................................................................... г.

 

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от

 

...........................................................................................................

 

г.,

 

съставен от

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в

 

експлоатация № ................................................................................

 

от ...................................................................................................... г.,

 

издадено от

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ..................... от

 

...............................................................................................................

 

.....................г.,

 

издадено от

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на

 

строежа:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални

 

показатели"

 

2.1. За сгради:

 

2.1.1. Площи: застроена площ .........................................,

 

разгъната

 

застроена площ ...................................................................................

 

2.1.2. Обеми: застроен обем, полезен обем ......................................

 

2.1.3. Височина ........................., брой етажи: .................................,

 

надземни ............., полуподземни .............., подземни ...................

 

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения,

 

технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

 

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

 

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

 

2.2.2. Габарити (височина, широчина__________, дължина, диаметър и др.)

 

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет,

 

носимоспособност, пропускателна способност, налягане,

 

напрежение, мощност и др.)

 

2.2.4. Сервитути ..................................................................................

 

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от

 

вида и предназначението на строежа ...............................................

 

2.3.1. .....................................................................................................

 

2.3.2. .....................................................................................................

 

Раздел III "Основни технически характеристики"

 

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са

 

изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ

 

към сградите

 

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията ...........

 

3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и

 

дълготрайност на строежа

 

стойност за конкретния строеж .........................................................

 

еталонна нормативна стойност .........................................................

 

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост

 

(огнеустойчивост)

 

стойност за конкретния строеж .........................................................

 

еталонна нормативна стойност .........................................................

 

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:

 

3.1.4.1. осветеност

 

стойност за конкретния строеж ........................................................

 

еталонна нормативна стойност ........................................................

 

3.1.4.2. качество на въздуха

 

стойност за конкретния строеж ........................................................

 

еталонна нормативна стойност ........................................................

 

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони

 

стойност за конкретния строеж ........................................................

 

еталонна нормативна стойност ........................................................

 

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в

 

помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от

 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

 

стойност за конкретния строеж ........................................................

 

еталонна нормативна стойност ........................................................

 

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на

 

топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

 

стойност за конкретния строеж ........................................................

 

еталонна нормативна стойност ........................................................

 

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са

 

изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ

 

към строителните съоръжения

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Раздел IV "Сертификати"

 

4.1. Сертификати на строежа

 

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(номер, срок на валидност и др.)

 

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(номер, срок на валидност и др.)

 

4.1.3. Други сертификати

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни

 

продукти

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни

 

продукти

 

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4.4. Паспорти на техническото оборудване

 

4.4.1. Паспорти на машини

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4.5. Други сертификати и документи

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или

 

актуализирали техническия паспорт"

 

5.1. Данни за собственика:

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(име, презиме, фамилия)

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

(наименование и данни за юридическото лице)

 

5.2. Данни и лиценз на консултанта

 

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

5.2.2. Номер и срок на валидност на

 

лиценза.................................................................................................

 

...................................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска

 

правоспособност

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета

 

категория

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването

 

и съставили техническия паспорт на строежа

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Забележка. Част А се съставя и при актуализация на

 

техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по

 

време на експлоатацията на строежа.

 

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за

 

извършване на ремонти"

 

1. Резултати от извършени обследвания

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната

 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на

 

неотложните мерки

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по

 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните

 

конструкции и елементи на строежа

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните

 

конструкции и елементи на строежа

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните

 

конструкции и елементи на строежа

 

...............................................................................................................

 

.....................

 

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация"

 

относно:

 

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция -

 

недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване

 

на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и

 

др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи

 

и др.

 

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на

 

предназначението на строежа, която води до превишаване на

 

проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл.

 

чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от

 

сградата и съоръжението.

 

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност,

 

здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл.

 

предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети

 

от покрива или фасадата и др.

 

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните

 

инсталации, мрежите и системите.

 

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и

 

товарните асансьори, на подвижните платформи, на

 

подемниците и др.

 

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с

 

повишена опасност.

 

__

 

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии