Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данъчно-осигурителен календар - 31.10.2011 - 06.11.2011

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 октомври 2011
Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 октомври 2011
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Септември 2011 г.
31 октомври 2011
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец септември.
31 октомври 2011
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през септември са направени само частични плащания.
3 1 октомври 2011
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Септември 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
31 октомври 2011
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Септември 2011 г.
31 октомври 2011
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Октомври 2011 г. задължителни осигурителни вноски.
31 октомври 2011
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на 2011 г.
31 октомври 2011
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
31 октомври 2011
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Септем ври 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
31 октомври 2011
Данъчно-осигурителен календар - 07.11.2011 - 13.11.2011

Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 ноември 2011
Внасяне на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: 
- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; 
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; 
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР;- съпругите/ съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
10 ноември 2011
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г.
10 ноември 2011
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.
10 ноември 2011
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Октомври 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.
10 ноември 2011
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Октомври 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
10 ноември 2011
Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
10 ноември 2011
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г.
10 ноември 2011
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.
10 ноември 2011
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осиг урител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.
10 ноември 2011
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври 2011 г.
10 ноември 2011
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Октомври 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.
10 ноември 2011
Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 ноември 2011
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
10 ноември 2011
Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.10 ноември 2011

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии