Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данъчно-осигурителен календар - 08.08.2011 - 14.08.2011

 

•  Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 август 2011 
•  Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
10 август 2011 
•  Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.
10 август 2011 
•  Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.
10 август 2011 
•  Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юли 2011 г.
10 август 2011 
•  Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 август 2011 
•  Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юли 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.
10 август 2011 
•  Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
10 август 2011 
•  Внасяне на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР;- съпругите/ съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат. 

10 август 2011 
•  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юли 2011 г.
10 август 2011 
•  Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
10 август 2011 
•  Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юли 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 и ли 3 от закона).
10 август 2011 
•  Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юли 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.
10 август 2011 
•  Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.
10 август 2011 
•  Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юли 2011 г.
10 август 2011 
•  Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли.
14 август 2011
(Първият работен ден след 14 август 2011г. е 15 август 2011г.) 
•  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
14 август 2011
(Първият работен ден след 14 август 2011г. е 15 август 2011г.)
Данъчно-осигурителен календар - 15.08.2011 - 21.08.2011 
•  Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 август 2011 
•  Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли
15 август 2011 
•  Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните предпри ятия.
15 август 2011 
•  Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли
15 август 2011 
•  Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юли.
15 август 2011 
•  Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юли: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
15 август 2011 
•  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юли 2011 г. (първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.).
20 август 2011
(Първият работен ден след 20 август 2011г. е 22 август 2011г.) 
•  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
20 август 2011
(Първият работен ден след 20 август 2011г. е 22 август 2011г.) 
•  Подаване от НОИ на: 
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юли 2010 г. 
(първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.)
20 август 2011
(Първият работен ден след 20 август 2011г. е 22 август 2011г.)
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии